Skip to content

RODO

Obowiązek informacyjny RODO:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Przemysław Szulc KAJAKI ŻERKÓW z siedzibą w Żerkowie.
Dane kontaktowe:
PHU Przemysław Szulc KAJAKI ŻERKÓW, ul. Parkowa 9, 63-210 Żerków, tel. 501 793 468, email: kajakizerkow@op.pl
* Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]), w celu wykonania umowy oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń z nią związanych
[1] ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (DZ.URZ. UE L 119 Z 4 MAJA 2016 R., STR. 1 ORAZ DZ.URZ. UE L 127 Z 23 MAJA 2018 R., STR. 2) – NAZYWANEGO DALEJ RODO”
* Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji umowy lecz nie krócej niż 60 dni,
* Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
* Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
– prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.